Glen,
Happy Birthday to you!
Happy Birthday to you!
Happy Birthday, Dear Glen!
Happy Birthday, to you!